Ухвала “Про затвердження договору інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу на вул. І. Миколайчука, 9”

21 Жовтня 2013

Розглянувши звернення товариства з обмеженою     відповідальністю “Медичний центр Святої Параскеви“ від 17.09.2013           № 170913-1 (зареєстроване у Львівській міській раді 17.09.2013 за              № 2-18920), враховуючи детальний план території району забудови, обмеженої вул. Пилипа Орлика, вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана                    І. Мазепи, затверджений ухвалою міської ради від  18.07.2013 № 2563, керуючись ст. ст. 26, 28, 60  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про інвестиційну діяльність“, міська рада ухвалила:

1. Затвердити договір інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу на вул. І. Миколайчука, 9 згідно з додатком 1.

2. Уповноважити головного лікаря Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

2.1. Укласти та підписати договір інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу на вул. І. Миколайчука, 9.

2.2. Видати довіреність згідно з додатком 2.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Медичний центр Святої Параскеви“ здійснити будівництво об’єкта на вул. І. Миколайчука, 9   та у встановленому порядку здати об’єкт в експлуатацію.

4. Звільнити товариство з обмеженою відповідальністю “Медичний центр Святої Параскеви“ від сплати пайового внеску у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова                                                                                  А. Садовий

Додаток 1

                                                                                                            Затверджено

                                                                                          ухвалою  міської  ради

                                                                                                            від __________№____

ДОГОВІР

інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу

на вул. І. Миколайчука, 9

м. Львів                                                                                  _____________ 2013 року

Замовник: Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, від імені якої на підставі Статуту діє виконуючий обов’язки головного лікаря Воробель Оксана Миколаївна, з однієї сторони (надалі – Сторона 1)

та

Інвестор: товариство з обмеженою відповідальністю “Медичний центр Святої Параскеви“, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, від імені та на користь якого на підставі Статуту діє виконавчий директор Левченко Дмитро Олександрович, з другої сторони (надалі – Сторона 2),

спільно іменовані “Сторони“, а кожна окремо – Сторона 1, Сторона 2, будучи належним чином ознайомлені з умовами цього договору, розуміючи та бажаючи настання наслідків укладення цього договору, не приховуючи іншої мети чи правочину, не визначеного цим договором та його змістом, усвідомлюючи та розуміючи значення своїх дій, керуючись вимогами чинного законодавства України, враховуючи необхідність розширення мережі лікувальних закладів у м. Львові та поліпшення медичного забезпечення мешканців територіальної громади м. Львова, з метою будівництва багатопрофільного медичного закладу на                             вул. І. Миколайчука, 9, уклали цей договір про таке:

Терміни, що вживаються у цьому договорі:

Об’єкт: Об’єкт будівництва  багатопрофільного медичного закладу на вул. І. Миколайчука, 9.

1. Предмет договору

 

1.1. Предметом цього договору є передача Стороною 1 Стороні 2  передбачених цим договором функцій замовника щодо проектування, будівництва, введення в експлуатацію та оформлення права власності на об’єкт будівництва багатопрофільного медичного закладу на                        вул. І. Миколайчука, 9 (надалі – Об’єкт) з переходом права власності на цей Об’єкт до Сторони 2, та визначення порядку взаємодії Сторін. Вартість Об’єкта (право власності Сторони 2 на Об’єкт) вважатиметься оплаченою Стороною 2 у повному обсязі через інвестування Стороною 2 у будівництво Об’єкта у порядку, передбаченому цим договором і відповідними державними програмами, та за рахунок інвестицій Сторони 2 і виконання Стороною 2 функцій замовника з часу завершення виконання нею цих зобов’язань за цим Договором.

1.2. Сторона 2, здійснюючи функції замовника, діє від свого імені, чинить у межах цього договору всі необхідні юридичні дії та укладає на власний розсуд будь-які правочини, спрямовані на проектування та будівництво Об’єкта, та несе за них повну відповідальність відповідно до законодавства України. В окремих випадках, у разі неможливості Стороною 2 діяти від свого імені, Сторона 2 діє від імені Сторони 1 на підставі виданої довіреності.

1.3. Відповідно до умов цього договору Сторона 2 зобов’язується вчинити від свого імені дії, визначені у підпункті 1.5 цього договору.

1.4. Цей договір встановлює виключне право Сторони 2 на вчинення всіх дій, передбачених цим договором.

1.5. Відповідно до цього договору Сторона 1 передає, а Сторона 2 бере на себе зобов’язання здійснювати функції замовника щодо проектування, будівництва, введення в експлуатацію та оформлення права власності на об’єкт будівництва, визначені виключно цим договором, зокрема, але не обмежуючись, а саме:

1.5.1. Отримання дозвільних документів, необхідних для будівельно-монтажних (будівельних) робіт, користування під час проведення робіт з будівництва Об’єкта будівництва електроенергією, газом, водою від існуючих джерел відповідно до проектно-кошторисної (проектної) документації на підставі укладених договорів та передачі цих дозвільних документів підрядникам.

1.5.2. Укладання будь-яких угод на виконання цього договору з підрядниками, субпідрядниками, проектними організаціями, міськими службами, постачальниками будівельних матеріалів, обладнання та комплектуючих на умовах, визначених Стороною 2 на власний розсуд.

1.5.3. Забезпечення організації та управління будівництвом Об’єкта.

1.5.4. Здійснення розрахунків за виконання будівельно-монтажних (будівельних) та спеціальних  робіт.

1.5.5. Забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом Об’єкта будівництва, а також контролю за якістю будівельних матеріалів, будівельно-монтажних (будівельних) та спеціальних робіт на Об’єкті будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної (проектної) документації.

1.5.6. Здійснення контролю вартості та обліку робіт, які виконуються залученими організаціями, через підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (у тому числі за типовою формою № КБ-2вВ) та довідок виконаних будівельних робіт (у тому числі за типовою формою № КБ-3).

1.5.7. Підготовка виконавчої та іншої документації для прийняття  закінченого будівництвом Об’єкта в експлуатацію.

1.5.8. Забезпечення введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та отримання документів, що засвідчують відповідність збудованого Об’єкта проектній документації, вимогам законодавства України.

1.5.9. Отримання сертифікату відповідності (або іншого, передбаченого законодавством документа), що засвідчує відповідність закінченого будівництвом Об’єкта.

1.6. Встановити, що Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги виступає Замовником будівництва, про що вказується у повідомленні про початок підготовчих робіт.

2. Об’єкт будівництва та земельна ділянка

 

2.1. Орієнтовна проектна площа Об’єкта будівництва складає          10 тис. кв. м  та остаточно визначається на підставі проектно-кошторисної документації та у генпідрядному/підрядному договорах. Фактична площа Об’єкта буде встановлена на підставі обмірів, виконаних Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ чи іншою спеціалізованою організацією (виготовлення технічної документації на нерухомість) після завершення будівництва та прийняття Об’єкта в експлуатацію. Обов’язок виготовлення технічної документації на Об’єкт покладається на Сторону 2.

2.2. Плановий термін введення Об’єкта будівництва в експлуатацію – лютий 2015 року.

2.3. Об’єкт розміщуватиметься на частині земельної ділянки площею 0,97 га, що розташована на вул. І. Миколайчука, 9, яка належить територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради та перебуває у постійному користуванні Замовника.

3. Фінансування будівництва та право власності на

новозбудований Об’єкт

 

3.1. Обсяг (загальний об’єм) інвестицій визначає Сторона 2 після виготовлення проектної документації, виконання договору підряду з капітального будівництва Об’єкта, інших витрат Сторони 2, що безпосередньо або опосередковано пов’язані з будівництвом, та повинен бути достатнім для спорудження і введення в експлуатацію запроектованого Об’єкта будівництва.

3.2. Сторона 1 зобов’язується передати Стороні 2 Об’єкт у власність впродовж 10-ти робочих днів після дня введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, у встановленому законодавством України порядку.

3.3. Підтвердженням введення Об’єкта будівництва в експлуатацію є видача відповідною Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката, або іншого документа, передбаченого діючим на момент його видачі законодавством, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом Об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації у встановленому законодавством України порядку. Підтвердженням приймання-передачі Об’єкта є підписаний сторонами Акт приймання-передачі.

3.4. Після завершення будівництва, введення Об’єкта в експлуатацію та підписання Акта приймання-передачі Сторона 2 набуває право власності на Об’єкт. Акт приймання-передачі та будь-які інші правочини, документи тощо, які стосуватимуться переходу права власності на Об’єкт до Сторони 2, повинні містити відмітку про те, що вартість Об’єкта (права власності Сторони 2 на Об’єкт) оплачена Стороною 2 у повному обсязі через інвестування Стороною 2 у будівництво Об’єкта та за рахунок інвестицій Сторони 2 і виконання Стороною 2 функцій замовника.

3.5. Інвестування будівництва Об’єкта Сторона 2 здійснює через:

3.5.1. Фінансування проектних робіт відповідно до умов договору на проектування.

3.5.2. Фінансування будівництва Об’єкта (будівельно-монтажних, оздоблювальних, пусконалагоджувальних та інших видів робіт) відповідно до умов договору генерального підряду (підряду), укладеного між Стороною 2 та підрядною організацією.

3.5.3. Сплату інших витрат, пов’язаних з проектуванням та спорудженням Об’єкта, відповідно до умов договору підряду, інших правочинів.

3.6. Сторона 2 забезпечить фінансування будівництва Об’єкта після укладення відповідних договорів з безпосереднім виконавцем будівельних робіт.

3.7. Порядок, терміни та обсяги фінансування регулюватимуться окремими договором (договорами) між Стороною 2 та підрядною організацією.

4. Права та обов’язки сторін

 

4.1. Сторона 2 має право:

4.1.1. Вимагати належного виконання Замовником зобов’язань згідно з цим Договором.

4.1.2. Отримувати на запит від Сторони 1 будь-яку інформацію про Об’єкт будівництва.

4.1.3. Самостійно, з дати набрання чинності цим Договором, укладати з третіми особами будь-які правочини, попередні договори щодо Об’єкта будівництва; самостійно без погодження із Замовником укладати договори генерального підряду, підряду, та інші договори з контрагентами на умовах, визначених інвестором.

4.1.4. Залучати співінвесторів до фінансування Об’єкта будівництва.

4.1.5. Контролювати силами власної технічної служби хід будівництва, у тому числі дотримання під час будівництва підрядними організаціями вимог Державних будівельних норм, умов підрядних договорів, проектної документації.

4.1.6. Вимагати від Сторони 1 підписання документів, передбачених законодавством України по будівництву Об’єкта, що стосуються початку, завершення будівництва, а також безпосередньо самого процесу будівництва.

4.1.7. Вимагати від Сторони 1 надання всієї документації, наявної у останнього, та запитів, повідомлень, декларацій тощо, які необхідно буде надавати від імені Сторони 1, на виконання вимог цього договору.

Замовник протягом десяти робочих днів з дати отримання письмової вимоги Сторони 2 зобов’язаний надати всі витребувані документи.

4.1.8. Вимагати визнання за нею права власності на Об’єкт та передачі їй Об’єкта після введення його в експлуатацію.

4.2. Сторона 2 не має права змінити функціональне призначення Об’єкта будівництва.

4.3. Сторона 2 не має права без згоди Львівської міської ради укладати договори іпотеки та застосовувати будь-які інші види забезпечення зобов’язань щодо будівництва зазначеного Об’єкта.

4.4. Сторона 2 зобов’язана:

4.4.1. Виконувати свої зобов’язання відповідно до підпункту 1.5 та інших умов цього договору.

4.4.2. Повідомляти Сторону 1 на її вимогу про хід виконання умов договору.

4.4.3. Забезпечити початок виконання робіт протягом 30-ти робочих днів з дати набрання чинності цим договором.

4.4.4. Здійснювати інвестування за договором в обсягах, строки та на умовах, визначених цим договором.

4.4.5. Укласти договір на проектування з ліцензованою організацією, забезпечити за власний рахунок виготовлення проектної документації на Об’єкт, проведення її експертизи та затвердження, а також належним чином оформити дозвіл на виконання будівельних робіт.

4.4.6. Відшкодовувати Стороні 1 обгрунтовані витрати останньої на виконання функцій замовника, попередньо письмово узгоджені    Стороною 2, та вказані у підпункті 4.6 цього договору, через оплату рахунків, виставлених Стороною 1 у 15-денний термін з дня отримання таких рахунків, у тому числі і сплату земельного податку за користування земельною ділянкою на  вул. І. Миколайчука, 9, яка належать територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради та перебуває у постійному користуванні Замовника.

4.4.7. Виготовити технічну документацію на Об’єкт, необхідну для реєстрації речових прав на нерухоме майно, власними силами та власним коштом.

4.4.8. Забезпечити проведення топографо-геодезичних робіт.

4.4.9. Після введення в експлуатацію надавати для студентів-медиків, лікарів-курсантів місця з безоплатного вивчення інноваційних медичних технологій.

4.4.10. Надати Замовнику після набрання чинності цього договору нове сучасне обладнання для кардіологічної реанімації:

4.4.10.1. Шість кардіомоніторів з центральним пультом.

4.4.10.2. Ультразвуковий сканер з кардіодатчиком та доплером.

4.4.10.3. Дефібрилятор.

4.4.10.4. Портативний кардіоелектрограф.

4.4.10.5. Тимчасові кардіостимулятори.

4.5. Сторона 1 має право:

4.5.1. Вимагати від Сторони 2 виконання умов цього договору.

4.5.2. На оплату обгрунтованих, попередньо письмово узгоджених зі Стороною 2 витрат, пов’язаних з виконанням функцій замовника на умовах, встановлених цим договором.

4.6. Сторона 1 зобов’язана:

4.6.1. Передати після набрання чинності цим договором протягом десяти робочих днів Стороні 2 за актом будівельний майданчик, всю наявну у Замовника документацію для будівництва Об’єкта (земельну, технічну, дозвільну).

Непередання будівельного майданчика та документації у встановлений строк, відмова від передання вважаються грубим порушенням умов цього договору Стороною 1.

4.6.2. Сприяти Стороні 2 у вирішені питань, пов’язаних з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.6.3. Передавати Стороні 2 будь-які документи, необхідні для виконання функцій замовника за цим договором не пізніше ніж через            5 робочих днів з моменту отримання письмового запиту Сторони 2.

4.6.4. Надавати замовнику інформацію, що стосуються здійснення діяльності за цим договором.

4.6.5. Належним чином оформити право користування земельними ділянками (виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок).

4.6.6. Зареєструвати речові права на право постійного користування земельними ділянками.

4.6.7. Забезпечити виготовлення містобудівного розрахунку.

4.6.8. Забезпечити оформлення повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, отримання іншої дозвільної чи погоджувальної документації на будівництво, що вимагає особистої участі Сторони 1.

4.6.9. Виконувати всі обов’язки, передбачені цим договором, додатками до нього, а також ті, що ними не передбачені, але випливають зі змісту відносин між сторонами, які необхідні для проектування, будівництва та введення в експлуатацію Об’єкта будівництва.

4.6.10. Не чинити перешкоди Стороні 2 у виконанні своїх зобов’язань та реалізації прав, передбачених цим договором та/або додатками до нього.

4.7. Жодна зі Сторін цього договору не має права передавати свої права чи обов’язки, встановлені цим договором, іншим особам.

5. Відповідальність Сторін. Припинення договору

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, які передбачені положеннями цього договору та законодавством України.

5.2. Сторона 2 повністю несе ризик втрати чи пошкодження Об’єкта з дати набрання чинності цим договором і до повного його виконання у межах внесених нею інвестицій.

5.3. Цей договір може бути розірваний за ініціативи Сторони 2, якщо Сторона 1 не виконує чи неналежно виконує взяті на себе зобов’язання передбачені цим договором; при цьому Сторона 1 звільняється від обов’язку відшкодування будь-яких збитків та/або повернення затрачених Стороною 2 коштів.

Одностороння відмова від договору Стороною 2 здійснюється шляхом надсилання Стороні 1 листа із зазначенням причин такої відмови та дати, з якої договір вважатиметься таким, що припинив свою дію.

З дати розірвання договору з цієї підстави Сторона 2 набуває права власності на Об’єкт будівництва (у тому числі на недобудований об’єкт незавершеного будівництва), а Сторона 1 зобов’язана у 10-денний строк після розірвання договору передати Об’єкт (у тому числі об’єкт незавершеного будівництва) Стороні 2 за Актом приймання-передачі.

При цьому вартість Об’єкта (у тому числі об’єкта незавершеного будівництва) вважається вже сплаченою Стороною 2 за рахунок фактично внесених Стороною 2 інвестицій і виконання Стороною 2 функцій замовника.

5.4. Цей договір може бути розірваний за ініціативою Сторони 1, якщо Сторона 2 не виконує чи неналежно виконує взяті на себе зобов’язання, у тому числі, якщо:

5.4.1. Сторона 2 без поважних причин протягом 3-х місяців не приступила до виконання робіт за цим договором.

5.4.2. Щодо Сторони 2 розпочато процедуру банкрутства або вона перебуватиме у стані ліквідації чи санації.

5.5. У випадках, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього договору, Сторона, що ініціює розірвання договору письмово інформує іншу Сторону за десять календарних днів до дати розірвання договору.

У разі згоди однієї сторони з претензіями іншої Сторони, Сторони зобов’язані протягом семи днів підписати Акт звірки взаємних розрахунків.

5.6. Дія договору може бути припинена достроково також за взаємною згодою Сторін з настанням наслідків, зазначених у пунктах 5.3, 5.4 цього договору.

6. Строк дії та інші умови договору

 

6.1. Договір набирає чинності з моменту його затвердження Львівською міською радою і діє до виконання Сторонами зобов’язань за договором або його дострокового припинення відповідно до умов договору.

6.2. Зміни та доповнення до договору оформляються додатковими договорами.

Додаткові договори є невід’ємними частинами договору за умови їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

6.3. Терміни та визначення, використані у договорі, вживаються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення повинно здійснюватися на основі загальноприйнятого змістового навантаження.

З метою однакового розуміння та інтерпретування Сторонами термінів та визначень договору, останні застосовуються згідно з правилами узгодження відмінків в українській мові.

6.4. Якщо будь-яке положення договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим органом недійсним чи таким, що суперечить законодавству України, це не буде впливати на дійсність інших положень договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

У такому разі Сторони зобов’язуються сумлінно розробити нове положення договору такого змісту, який би повною мірою відображав ті наміри, що були у Сторін на момент укладення договору.

6.5. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов договору і жодна з них не буде посилатися після укладення договору на недосягнення згоди з істотних умов договору як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним.

6.6. Договір підпорядковується та тлумачиться згідно з правом України.

6.7. Сторони підтверджують наявність у них такого обсягу правосуб’єктності, який необхідний для укладення та виконання договору, включаючи наявність у представників Сторін достатніх повноважень.

Виконання цього договору не суперечить установчим та/або внутрішнім документам Сторін.

6.8. Цей договір складений українською мовою у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу: по одному для кожної зі Сторін, а також для зберігання у матеріалах, що слугували підставою для прийняття ухвали міської ради.

7. Реквізити сторін

Сторона 1

 

Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

 

м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9

 

___________________/О.М.Воробель

 

 

 

 

Сторона 2

Товариство з обмеженою відповідальністю “Медичний центр Святої Параскеви“.

79019, м. Львів, вул.  Заводська, 7

ЄДРПОУ 36417058

р/р 26000401812 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль“,

МФО 380805

__________________/Д.О. Левченко

 

Секретар ради                                                                       В. Павлюк

Візи:

Начальник юридичного

управління                                                                                         Г. Пайонкевич

В. о. начальника управління

економіки                                                                               В. Довжик

Додаток 2

                                                                                      до   ухвали   міської   ради

                                                                                                  від_____________№_____

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Львів                                                                                  _____________ 2013 року

Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, від імені якої на підставі Статуту та ухвали міської ради від ______________ № ________ “Про затвердження договору інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу на вул. І. Миколайчука, 9“, діє виконуючий обов’язки головного лікаря Воробель Оксана Миколаївна,

цією довіреністю уповноважує

            Міхнову Тетяну Андріївну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 158, кв. 117, (паспорт СН 363579, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України м. Києві 20 квітня 2010 року),

представляти інтереси Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги як Замовника у межах Договору                         інвестування будівництва багатопрофільного медичного закладу на                   вул. І. Миколайчука, 9:

1. В будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, в органах енерго-, водо-, електропостачання, у житлово-експлуатаційних органах та організаціях:

1.1. З питань розроблення та подання дозвільної, погоджувальної або будь-якої іншої документації, необхідної для будівництва багатопрофільного медичного закладу.

1.2. Для вирішення будь-яких питань щодо виконання функцій замовника при проектуванні та будівництві, введення в експлуатацію та оформлення права власності на об’єкт будівництва.

2.  У судах; правоохоронних органах, зокрема, але не обмежуючись, в органах Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової служби, Державної виконавчої служби; в органах нотаріату, зі всіх питань, що пов’язані з проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію об’єкта будівництва.

            Для цього представник має право від імені Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги подавати документи, у тому числі заяви (у тому числі позовні заяви), декларації, повідомлення будь-якого змісту, що стосуються виконання цієї довіреності, отримувати будь-які довідки, дозволи, рішення та інші документи, розписуватися в одержанні документів, узгоджувати та вирішувати всі без винятку питання, які можуть виникнути у процесі реалізації наданих йому повноважень, сплачувати належні платежі, укладати договори у випадку необхідності розроблення проектної чи технічної документації, складати та узгоджувати необхідний для цього кошторис, сплачувати вартість виконаних робіт тощо, брати участь у судових засіданнях зі всіма правами, наданими законом заявникові, сторонам, іншим учасникам судового процесу, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.

            Довіреність видана без права передоручення строком на час будівництва та реєстрації права власності на об’єкт будівництва.

Зміст ст. ст. 237, 238, 239, 244, 247-250 Цивільного кодексу України, ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України зрозумілий.

Підпис (печатка)                                  ________________________________

Секретар ради                                                                       В. Павлюк

Візи:

Начальник юридичного

управління                                                                                         Г. Пайонкевич

В. о. начальника управління

економіки                                                                               В. Довжик